Chystáte se stavět na Praze 6? Potřebujete vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku, zajistit stavební povolení a vyřídit další administrativu? S tím vším vám dokážeme pomoci. Od přípravy projektu až po kolaudaci. Zorganizujeme výběrové řízení, zkoordinujeme a zajistíme zhotovení projektu, vyřídíme všechna povolení a poskytneme technický dozor při realizaci staveb.

V současné době realizujeme celkovou rekonstrukci střešního pláště bytových domů Nad Kajetánkou 43/2 a Patočkova 1431/31. Jedná se o kompletní sejmutí stávající skladby střešního pláště a položení nového pláště, tj. tepelné izolace a PVC fólie. Součástí díla je také výměna klempířských a zámečnických prvků.

V letních měsících naše společnost realizovala opravu fasády a výměnu oken v objektu Pečovatelské služby v ul. Břevnovská 1691/4. Klientům i zaměstnancům oprava přinesla zvýšení komfortu v oblasti regulace tepla.

V parteru domu na rohu ulic Koulova a Zelená byla v nebytových prostorách, které slouží jako ordinace lékařů, vyměněna okna za nová. Ve dvorní části byla původní dřevěná okna nahrazena plastovými, u uličních fasádách potom původní ocelová okna hliníkovými. Součástí výměny byly rovněž vstupní dveře sloužící ke vstupu do prostoru ordinací, které jsou nově bezbariérové.

SNEO, a.s. provedlo stavební úpravy v prostorách sníženéhjo 1. NP související se změnou užívání daného prostoru. Původní prostory fitcentra byly stavebními úpravami přebudovány na učebnu, kabinet a samostatná sociální zařízení pro dívky a chlapce. Došlo tak navýšení kapacity a zvýšení komfortu pro děti a učitele.

Termín výstavby: 06/2019 – 08/2019

SNEO, a.s rekonstruovalo šatny v MŠ Jílkova. Jednalo se o demontáž vybavení šaten a stávajících zámečnických konstrukcí, výměna podlahové krytiny včetně vyspravení podkladu, opravy omítek včetně maleb a kompletní vybavení prostoru nábytkem. Nové krásné šatny si děti mohou užívat od nového školního roku.

Termín výstavby: 07/2019 – 08/2019

V létě letošního roku SNEO, a.s. rekonstruovalo zpevněné plochy u ZŠ Pod Marjánkou. Jednalo se o modernizaci chodníku podél školy včetně přístupového chodníku k atletické dráze a instalaci dopadové plochy dětského hřiště. Akce navazovala na předešlou modernizace sportovního hříště.

Termín výstavby: 07/2019 – 10/2019

SNEO, a.s ve spolupráci s MČ Praha 6 postavilo pro děti z Vokovic novou dvoutřídní mateřskou školu ve Vokovicích. Jedná se o železobetoný monolitický objekt se zelenou střechou, fasádou tvořenou kombinací prosklených ploch a dřevěným obkladem. Nová mateřska školá má kapacitu 50 míst.

Termín výstavby: 02/2018 – 10/2018

Pro žáky ZŠ Na Dlouhém lánu jsme zajistili celkovou rekonstrukci a modernizaci stávající varny, souvisejících provozů a zázemí pro personál. Součástí akce byla kompletní výměna veškerých instalačních rozvodů, včetně nových obkladů a podlah. Vše jsme stihli v průběhu letních prázdnin 2018, děti a učitelé tím pádem nebyli nijak omezeni. V srpnu 2018 proběhlo úspěšné kolaudační řízení dokončené stavby a školní rok byl zahájen v řádném termínu. Věříme, že nová varna usnadní přípravu jídel a strávníkům bude chutnat.

Dokončili jsme celkovou rekonstrukci mateřské školy Mládeže. Součástí byla i revitalizace zahrady.
V interiéru jsou nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a zdravotně technické instalace, nový jídelní výtah, podlahové krytiny, truhlářské prvky a opraveny povrchy stěn.
Na zahradě mateřské školy si děti dnes mohou hrát na novém hřišti s povrchem z lité gumy a na nových herních prvcích, které jsou bezpečnější díky instalaci bezpečných dopadových ploch. Věříme, že děti budou s novou zahradou spokojené.

Prohlédněte si fotografie z dokončené náročné stavby "ZŠ A. Čermáka - půdní vestavba a bezbariérové úpravy". Stavba trvala rok (08/2017 - 08/2018). Vznikla půdní vestavba, která navýšila kapacitu školy. Jednalo se o stavební úpravy s celkovým využitím stávajícího půdního prostoru k vybudování 5 nových učeben pro 125 žáků a dalších prostor určených pro výuku žáků. Současně byl zajištěn bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží školy novým osobním výtahem a vybudován chodník v rámci areálu pro zajištění bezbariérového přístupu do školní jídelny. Stavba to byla náročná, jak to u staveb ve starších budovách bývá, provázela ji nejedna komplikace. Ovšem maximální nasazení našeho investičního oddělení ve spolupráci s kvalitním dodavatelem vedlo k dokončení stavby včas a v požadované kvalitě. Přejeme žákům a učitelům školy, aby se jim v nových prostorách dobře učilo.

Dne 2. 8. 2018 proběhla kolaudační prohlídka dvou nových půdních bytů. Jedná se o půdní vestavbu v domě Zelená 15. Při výstavbě byla upravena konstrukce krovu, která je nyní dřevěná s maximálním využitím stávajÍcích dřevěných prvků, které dávají bytům kouzlo. Vznikly dva nové byty 3+kk o velikosti 110 a 105 m2. Každý byt disponuje samostatným WC, jeden byt je vybaven dvěma koupelnami. Každá bytová jednotka má přípravu pro klimatizační jednotky. V obou bytech byly použity střešní okna s izolačním trojsklem a materiály nejvyšší jakosti. Výstavba proběhla zásluhou našeho investičního oddělení a kvalitního dodavatele bez komplikací.

V úterý 5.června proběhla prohlídka objektu školy Riverside school. Bylo zahájeno kolaudační řízení, které bude ukončeno dodáním souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, Hygienické stanice a HZS, stavebnímu úřadu.


Předmětem kolaudace byla nová půdní vestavba, kde je nyní 5 tříd a nové hygienické zázemí. Konstrukce střechy a střecha samotná, která je kompletně nová, provedená dle nejnovějších standardů pro podkroví. Dále nové protipožární opatření v přízemí, to spočívalo v nových protipožárních dveřích, novému elektronickému požárnímu systému, který vyhovuje požadavkům HZS.

 

Kolaudace nových bytů v půdní vestavbě lékařského střediska Stochovská 530/43 proběhla úspěšně v tomto týdnu.

Týkala se dvou bytových jednotek o velikosti 3+KK. V předchozí etapě rekonstrukce objektu bylo prodlouženo schodiště do půdního prostoru, rekonstruována kotelna včetně rozvodů ústředního vytápění a provedena rekonstrukce a modernizace rozvodů elektro. Stávající střešní plášť domu byl zachován a zateplen, byla osazena nová střešní okna s izolačními trojskly. Nové dělící stěny v bytech jsou ze systémových sádrokartonových příček a předstěn. V obou bytech jsou plovoucí laminátové podlahy, vytápění bytů a příprava TUV je zajištěna vlastním plynovým kotlem.

Oprava Písecké brány a souvisejících hradeb.
Odbor památkové péče MHMP schválil náš návrh nahradit stávající (a především nevyhovující) štěrboholské cihly v objektu Písecké brány a jejích hradeb cihlovou dlažbou Penter.
Vzhledem k tomu, že oprava vyžaduje mokrý proces, který nelze provádět při nízkých venkovních teplotách, budou sanační práce zahájeny v jarních měsících roku 2018.

 

Kromě již zveřejněných investičních akcí doplňujeme celkový přehled rekonstrukcí realizovaných o letních prázdninách 2017:

 

MŠ Charlese de Gaulla

Celková modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu mateřské školy.

MŠ Volavkova

Celková rekonstrukce dvou přípravných kuchyněk. Zakázka představovala především nutné bourací práce, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací, podlah, dlažeb a obkladů, dodávku a montáž nového kuchyňského nábytku, nových zařizovacích předmětů a spotřebičů, potřebné zkoušky a revize, výmalbu dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

ZŠ Petřiny sever

Výměna oken. Zakázka představovala především vybourání stávajících výplní otvorů, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, dodávku a montáž nových výplní otvorů dle specifikace, zednické začištění venkovního i vnitřního ostění a nadpraží a parapetního zdiva, výmalbu dotčených prostor v rozsahu zadávací dokumentace, dodávku a montáž nových interiérových parapetů, dodávku a montáž nových interiérových žaluzií, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

MŠ Mládeže

Stavební úpravy sociálních zařízení a šaten v 1. a 2. NP objektu spočívající ve zvýšení počtu zařizovacích předmětů včetně vyřešení umístění šatních skříněk a úložných prostor. Stávající příčky sociálních zařízení budou vybourány včetně zařizovacích předmětů a rozvodů. Otopná tělesa ústředního vytápění byla demontována a provedeno osazení nových těles. Nově provedeny příčky, povrchy stěn a podlah, osazeny dveřní zárubně s křídly, rozvody zdravotně technických instalací včetně zařizovacích předmětů, rozvody silnoproudé včetně osvětlovacích těles, dodání a montáž truhlářských výrobků.

 

POVEDLO SE!

DEJVICKÉ DIVADLO OSLAVÍ 25. VÝROČÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Na tuto stavební akci jsme ve SNEO opravdu hrdí, byla v mnoha směrech výjimečná. Až v létě padlo definitivní rozhodnutí o rekonstrukci Dejvického divadla. Termín byl velice napjatý z důvodu termínu oslav výročí a stavební sezóna v plném proudu. Stavební firmy v tomto období kapacitně plně vytížené neměly o takovou zakázku zájem. Ovšem zájem městské části, zejm. pana starosty, a pochopitelně divadla samotného na realizaci rekonstrukce byl značný. Management SNEO tedy nabídl nestandardní řešení, a to provést zakázku vlastními silami jako generální dodavatel, což není činnost, kterou naše společnost vykonává. Veškerá rizika jsme tedy vzali na sebe, aniž jsme věděli, kolik neočekávaných komplikací nás v průběhu stavby čeká. V rámci rekonstrukce byla mimo jiné vybudována nová vzduchotechnika v prostoru Anti.kvariátu, vyměněn vstupní portál a všechny výkladce, zrenovován parter a fasáda s novým osvětleným vývěsním štítem a provedeno mnoho dalších oprav. Díky enormnímu nasazení našich techniků, kteří celou stavbu v rekordním čase uřídili, a pracovníků střediska komunálních služeb, kteří odvedli velký kus práce na stavbě, jsme termín splnili. S příběhem stavby se mohou zájemci od pondělí seznámit na našem webu.
Dnes byla stavba úspěšně zkolaudována bez vad a nedodělků. Přejeme Dejvickému divadlu a jeho divákům, ať jim zrekonstruované prostory slouží k plné spokojenosti. Zítřejší oslava 25 let nejlepší pražské divadelní scény může proběhnout v důstojném prostředí.

V letošním létě proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třech podlažích školky, dále celková rekonstrukce zázemí pro personál ve dvou podlažích a celková rekonstrukce šaten pro děti ve dvou podlažích mateřské školy Janákova 9/2358, Praha 6 - Dejvice.

Bylo nutno provést bourací práce, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací včetně elektroinstalací. Provedla se pokládka podlah, dlažby a obkladů, stejně jako instalace nového sociálního zařízení. Proběhly potřebné zkoušky a revize, výmalba dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

Všem dětem a personálu mateřské školy přejeme příjemné užiívání zrekonstruovných prostor.

V měsíci srpnu proběhla kolaudace spojovacího krčku (spojovací chodby) mezi základní školou ZŠ Petřiny sever a školní jídelnou.

Stavba je jednopodlažní, založená na železobetonové základové desce, zdivo Liapor s krycím nátěrem, zdivo je navrženo jako pohledové, střecha pultová se střešním světlíkem.

 

V úterý 25. července 2017 úspěšně proběhla kolaudace střechy a krovu ZŠ Emy Destinnové a ZŠ Náměstí Svobody.

Kolaudačním záměrem byly práce na rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce spočívala především ve výměně původní nevyhovující střešní krytiny, jejíž součástí bylo nové laťování a instalace pojistné hydroizolace včetně rozsáhlé úpravy stávajícího krovu. Tato úprava spočívala v odstranění plných dřevěných vazeb, osazení nových ocelových rámů a zesílení nebo podepření stávajících prvků dřevěného krovu. Dále se do půdního prostoru instalovala nosná ocelová stropní část pro možnou budoucí půdní vestavbu. Na akci pracovalo mnoho týmů, v některých momentech i více jak 100 osob. Stavba byla logisticky a materiálově velmi náročná, jelikož se jednalo o velký objem střešní krytiny a oceli – více jak 5 000 m2 krytiny a 250 tun oceli.

 

 

Aktuální přehled současných i plánovaných aktivit

Právě probíhající rekonstrukce:

1. Počátkem roku 2017 byla v ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 zahájena rozsáhlá rekonstrukce střechy, která představuje především celkovou výměnu původní nevyhovující střešní krytiny včetně laťování a poškozených částí dřevěného krovu. V rámci rekonstrukce probíhá vložení ocelových stropních a střešních nosníků za účelem zvýšení únosnosti a uvolnění dispozice půdního prostoru. Dokončení stavby je předpokládáno v období letních prázdnin 2017, s ohledem na klimatické podmínky.

2. V červnu 2017 byla v ZŠ Marjánka zahájena stavební akce zaměřená na odstranění vlhkosti v 1. podzemním podlaží. Dokončení stavby je předpokládáno před zahájením nového školního roku.

Pro letošní prázdniny jsou plánovány i další stavební akce v objektech základních
a mateřských škol:

3. Modernizace školní kuchyně v ZŠ Antonína Čermáka představuje především výměnu dožilé nevyhovující gastrotechnologie a vzduchotechniky včetně souvisejících stavebních prací. Součástí akce bude i kompletní výměna instalačních rozvodů a venkovního lapače tuků.

4. Modernizace elektroinstalace v MŠ Charlese de Gaulla představuje kompletní výměnu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně koncových prvků
v objektu mateřské školy.

5. Rekonstrukce přípravných kuchyněk v MŠ Volavkova představuje kompletní výměnu instalačních rozvodů, obkladů, dlažeb, kuchyňského nábytku a spotřebičů.

6. Předmětem rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Mládeže a MŠ Janákova bude především výměna zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a veškerých instalačních rozvodů.

Plánované rekonstrukce:

Za účelem navýšení kapacity základního vzdělávání byla v březnu 2017 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na akci
„ZŠ A. Čermáka - Půdní vestavba - navýšení kapacity základního vzdělávání”.

Předmětem připravované akce je vybudování 5 nových kmenových učeben
a souvisejících prostor určených ke školním účelům v půdním prostoru základní školy. Zakázka představuje především úpravu části sedlové střechy, statické zajištění krovu, nové dispoziční řešení půdního prostoru, kompletní instalační rozvody a povrchové úpravy. Součástí řešení je zajištění bezbariérového přístupu do jednotlivých podlaží školy novým osobním výtahem a vybudování nového chodníku v rámci areálu pro zajištění bezbariérového přístupu do prostoru stávající jídelny. Předpokládaný termín zahájení výuky v nově zrekonstruovaném půdním prostoru je září 2018.

Současně bude v roce 2017 zahájena projektová příprava na celkovou modernizaci školní kuchyně ZŠ Na Dlouhém lánu. Realizace bude zahájena v návaznosti
na zařazení finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha 6.

 

V úterý 4. dubna proběhla kolaudace v KC Kaštanu.Předmětem veřejné zakázky byla oprava vázané konstrukce krovu objektu č.p. 201, tzv. Dům u Kaštanu. Stavba je národní kulturní památkou. Stavebně technický průzkum konstrukce krovu prokázal známky biotetické destrukce dřevěných prvků dřevokaznými houbami a společenstvím dřevokazného hmyzu. Konstrukční prvky posuzovaných částí krovu byly povrchově poškozeny, část krovu nad balkonem vykazovala značné statické narušení.
Zakázka představovala především provedení demontáže bleskosvodu, stávající krytiny, latí a kontralatí, pojistné izolace a tepelné izolace. Z vnitřní strany krovu byla demontována SDK konstrukce včetně nosných profilů a parozábrany. Byl proveden mykologický a dendrologický průzkum, který byl následně předložen zástupcům NPÚ k posouzení. Na základě těchto průzkumů a konzultace s NPÚ byla provedena výměna nevyhovujících částí krovu a ošetření stávajících prvků krovu systémem tlakové injektáže. Zcela nová je část nad balkónem (pavlačí), kde byla provedena rekonstrukce kráčat a nový podhled, který v minulosti chyběl. V rámci opravy krovu nad pavlačí bylo odstraněno provizorní podchycení této části krovu.
Po dokončení opravy vázané konstrukce krovu byla provedena nová půdní vestavba z SDK konstrukcí. Součástí zakázky byla i výměna stávajících dřevěných oken ve vikýřích za nová, dodávka a montáž protipožárních dveří a bleskosvodu.

V rámci této veřejné zakázky bylo v objektu lékařského střediska provedena rekonstrukce kotelny (instalován nový kotel) a zhotoveny nové rozvody ÚT včetně topných těles. Dále bylo pro plánovanou půdní vestavbu dvou bytů2 vybudováno prodloužení hlavního schodiště z 2.NP do podkroví. Zakázka byla realizována firmou ISPD s.r.o. v průběhu 08-11/2016 a v lednu 2017 úspěšně zkolaudována.