Chystáte se stavět na Praze 6? Potřebujete vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku, zajistit stavební povolení a vyřídit další administrativu? S tím vším vám dokážeme pomoci. Od přípravy projektu až po kolaudaci. Zorganizujeme výběrové řízení, zkoordinujeme a zajistíme zhotovení projektu, vyřídíme všechna povolení a poskytneme technický dozor při realizaci staveb.

POVEDLO SE! DEJVICKÉ DIVADLO OSLAVÍ 25. VÝROČÍ V NOVÉM KABÁTĚ

Na tuto stavební akci jsme ve SNEO opravdu hrdí, byla v mnoha směrech výjimečná. Až v létě padlo definitivní rozhodnutí o rekonstrukci Dejvického divadla. Termín byl velice napjatý z důvodu termínu oslav výročí a stavební sezóna v plném proudu. Stavební firmy v tomto období kapacitně plně vytížené neměly o takovou zakázku zájem. Ovšem zájem městské části, zejm. pana starosty, a pochopitelně divadla samotného na realizaci rekonstrukce byl značný. Management SNEO tedy nabídl nestandardní řešení, a to provést zakázku vlastními silami jako generální dodavatel, což není činnost, kterou naše společnost vykonává. Veškerá rizika jsme tedy vzali na sebe, aniž jsme věděli, kolik neočekávaných komplikací nás v průběhu stavby čeká. V rámci rekonstrukce byla mimo jiné vybudována nová vzduchotechnika v prostoru Anti.kvariátu, vyměněn vstupní portál a všechny výkladce, zrenovován parter a fasáda s novým osvětleným vývěsním štítem a provedeno mnoho dalších oprav. Díky enormnímu nasazení našich techniků, kteří celou stavbu v rekordním čase uřídili, a pracovníků střediska komunálních služeb, kteří odvedli velký kus práce na stavbě, jsme termín splnili. S příběhem stavby se mohou zájemci od pondělí seznámit na našem webu.
Dnes byla stavba úspěšně zkolaudována bez vad a nedodělků. Přejeme Dejvickému divadlu a jeho divákům, ať jim zrekonstruované prostory slouží k plné spokojenosti. Zítřejší oslava 25 let nejlepší pražské divadelní scény může proběhnout v důstojném prostředí.

V letošním létě proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro děti ve třech podlažích školky, dále celková rekonstrukce zázemí pro personál ve dvou podlažích a celková rekonstrukce šaten pro děti ve dvou podlažích mateřské školy Janákova 9/2358, Praha 6 - Dejvice.

Bylo nutno provést bourací práce, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu a odpadu, zřízení nových instalací včetně elektroinstalací. Provedla se pokládka podlah, dlažby a obkladů, stejně jako instalace nového sociálního zařízení. Proběhly potřebné zkoušky a revize, výmalba dotčených částí, průběžný a závěrečný úklid staveniště a veškeré další práce a dodávky nutné ke zhotovení kompletního a funkčního díla.

Všem dětem a personálu mateřské školy přejeme příjemné užiívání zrekonstruovných prostor.

V měsíci srpnu proběhla kolaudace spojovacího krčku (spojovací chodby) mezi základní školou ZŠ Petřiny sever a školní jídelnou.

Stavba je jednopodlažní, založená na železobetonové základové desce, zdivo Liapor s krycím nátěrem, zdivo je navrženo jako pohledové, střecha pultová se střešním světlíkem.

 

V úterý 25. července 2017 úspěšně proběhla kolaudace střechy a krovu ZŠ Emy Destinnové a ZŠ Náměstí Svobody.

Kolaudačním záměrem byly práce na rekonstrukci střešního pláště. Rekonstrukce spočívala především ve výměně původní nevyhovující střešní krytiny, jejíž součástí bylo nové laťování a instalace pojistné hydroizolace včetně rozsáhlé úpravy stávajícího krovu. Tato úprava spočívala v odstranění plných dřevěných vazeb, osazení nových ocelových rámů a zesílení nebo podepření stávajících prvků dřevěného krovu. Dále se do půdního prostoru instalovala nosná ocelová stropní část pro možnou budoucí půdní vestavbu. Na akci pracovalo mnoho týmů, v některých momentech i více jak 100 osob. Stavba byla logisticky a materiálově velmi náročná, jelikož se jednalo o velký objem střešní krytiny a oceli – více jak 5 000 m2 krytiny a 250 tun oceli.

 

 

Aktuální přehled současných i plánovaných aktivit

Právě probíhající rekonstrukce:

1. Počátkem roku 2017 byla v ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 zahájena rozsáhlá rekonstrukce střechy, která představuje především celkovou výměnu původní nevyhovující střešní krytiny včetně laťování a poškozených částí dřevěného krovu. V rámci rekonstrukce probíhá vložení ocelových stropních a střešních nosníků za účelem zvýšení únosnosti a uvolnění dispozice půdního prostoru. Dokončení stavby je předpokládáno v období letních prázdnin 2017, s ohledem na klimatické podmínky.

2. V červnu 2017 byla v ZŠ Marjánka zahájena stavební akce zaměřená na odstranění vlhkosti v 1. podzemním podlaží. Dokončení stavby je předpokládáno před zahájením nového školního roku.

Pro letošní prázdniny jsou plánovány i další stavební akce v objektech základních
a mateřských škol:

3. Modernizace školní kuchyně v ZŠ Antonína Čermáka představuje především výměnu dožilé nevyhovující gastrotechnologie a vzduchotechniky včetně souvisejících stavebních prací. Součástí akce bude i kompletní výměna instalačních rozvodů a venkovního lapače tuků.

4. Modernizace elektroinstalace v MŠ Charlese de Gaulla představuje kompletní výměnu silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace včetně koncových prvků
v objektu mateřské školy.

5. Rekonstrukce přípravných kuchyněk v MŠ Volavkova představuje kompletní výměnu instalačních rozvodů, obkladů, dlažeb, kuchyňského nábytku a spotřebičů.

6. Předmětem rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Mládeže a MŠ Janákova bude především výměna zařizovacích předmětů, obkladů, dlažeb a veškerých instalačních rozvodů.

Plánované rekonstrukce:

Za účelem navýšení kapacity základního vzdělávání byla v březnu 2017 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR na akci
„ZŠ A. Čermáka - Půdní vestavba - navýšení kapacity základního vzdělávání”.

Předmětem připravované akce je vybudování 5 nových kmenových učeben
a souvisejících prostor určených ke školním účelům v půdním prostoru základní školy. Zakázka představuje především úpravu části sedlové střechy, statické zajištění krovu, nové dispoziční řešení půdního prostoru, kompletní instalační rozvody a povrchové úpravy. Součástí řešení je zajištění bezbariérového přístupu do jednotlivých podlaží školy novým osobním výtahem a vybudování nového chodníku v rámci areálu pro zajištění bezbariérového přístupu do prostoru stávající jídelny. Předpokládaný termín zahájení výuky v nově zrekonstruovaném půdním prostoru je září 2018.

Současně bude v roce 2017 zahájena projektová příprava na celkovou modernizaci školní kuchyně ZŠ Na Dlouhém lánu. Realizace bude zahájena v návaznosti
na zařazení finančních prostředků do rozpočtu MČ Praha 6.

 

V úterý 4. dubna proběhla kolaudace v KC Kaštanu.Předmětem veřejné zakázky byla oprava vázané konstrukce krovu objektu č.p. 201, tzv. Dům u Kaštanu. Stavba je národní kulturní památkou. Stavebně technický průzkum konstrukce krovu prokázal známky biotetické destrukce dřevěných prvků dřevokaznými houbami a společenstvím dřevokazného hmyzu. Konstrukční prvky posuzovaných částí krovu byly povrchově poškozeny, část krovu nad balkonem vykazovala značné statické narušení.
Zakázka představovala především provedení demontáže bleskosvodu, stávající krytiny, latí a kontralatí, pojistné izolace a tepelné izolace. Z vnitřní strany krovu byla demontována SDK konstrukce včetně nosných profilů a parozábrany. Byl proveden mykologický a dendrologický průzkum, který byl následně předložen zástupcům NPÚ k posouzení. Na základě těchto průzkumů a konzultace s NPÚ byla provedena výměna nevyhovujících částí krovu a ošetření stávajících prvků krovu systémem tlakové injektáže. Zcela nová je část nad balkónem (pavlačí), kde byla provedena rekonstrukce kráčat a nový podhled, který v minulosti chyběl. V rámci opravy krovu nad pavlačí bylo odstraněno provizorní podchycení této části krovu.
Po dokončení opravy vázané konstrukce krovu byla provedena nová půdní vestavba z SDK konstrukcí. Součástí zakázky byla i výměna stávajících dřevěných oken ve vikýřích za nová, dodávka a montáž protipožárních dveří a bleskosvodu.

V rámci této veřejné zakázky bylo v objektu lékařského střediska provedena rekonstrukce kotelny (instalován nový kotel) a zhotoveny nové rozvody ÚT včetně topných těles. Dále bylo pro plánovanou půdní vestavbu dvou bytů2 vybudováno prodloužení hlavního schodiště z 2.NP do podkroví. Zakázka byla realizována firmou ISPD s.r.o. v průběhu 08-11/2016 a v lednu 2017 úspěšně zkolaudována.

Severní průčelí Písecké brány bylo v období 12/2015 - 09/2016 kompletně zrestaurováno firmou Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. Jednalo se především o očištění a odsolování fasády, zpevnění kamene, domodelování chybějících kamenných částí, restaurování sochařských prvků a plastik a oprava zlaceného nápisu na fasádě. Práce probíhaly pod dohledem orgánů státní památkové péče (NPÚ).

O letních prázdninách je ve školách prázdno. Ne však doslova. Je to zároveň možnost pro správce objektu, kdy může prostor zvelebit, opravit, zrekonstruovat.
Společnost SNEO se letos v létě pustila do následujících sedmi rekonstrukcí, které všechny budou dokončeny během srpna či září.

Přílohy:
Název souboru Velikost Vloženo
Download this file (foto_prube_hakci II160809.pdf)Přehled rekonstruovaných škol 1654 kB23. 08. 2016 20:08:24

Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací a příprava pro půdní vestavbu dvou bytových jednotek ve 3. NP objektu. V rámci rekonstrukce ústředního vytápění bude kompletně demontován stávající rozvod a vybudován nový otopný systém zahrnující plynový kondenzační kotel s regulací, ležatý i svislý rozvod a otopná tělesa. Bude provedeno prodloužení rozvodů ZTI do prostoru půdy. Součástí rekonstrukce jsou i rozvody domácího telefonu a telefonní rozvody pro jednotlivé prostory. Předmětem stavebních úprav je prodloužení stávajícího schodiště do prostoru půdy, vybourání části stropu a podlahy, osazení střešních oken, sádrokartonové podhledy a obklady.

Harmonogram prací:

1. - 14.8.2016 byt, lékárna a ordinace v 1.NP (celý objekt mimo provoz)

 • demontáž rozvodů a těles ÚT
 • montáž rozvodů a těles ÚT
 • elektromontážní práce
 • bourací práce na schodišti bednění schodiště
 • betonáž schodiště
 • úprava krovu

1. - 31.8.2016 ordinace a sociální zařízení ve 2.NP 2.NP  (mimo provoz)

 • demontáž rozvodů a těles ÚT montáž rozvodů a těles ÚT
 • elektromontážní práce
 • montáž rozvodů ZTI
 • odbednění schodiště
 • úprava krovu

1.9. – 30. 10. 2016 chodby a spol. prostory, půdní prostor, suterén (provoz neomezen, odpolední, víkendové, popř. noční směny)

 • povrchové úpravy stěn a stropů
 • montáž SDK podhledů
 • montáž osvětlení
 • kotelna
 • kompletace

Více informací naleznete v letáku, který je ke stažení zde

 

Vážení občané, v zastoupení Městské části Prahy 6, investora výše uvedené akce, Vás informujeme o zahájení prací na odstranění objektu bývalých jeslí ve vnitrobloku mezi ulicemi Vokovická a K Červenému Vrchu.
Jedná se o odstranění původní stavby včetně garáže, přilehlých zídek a oplocení. Práce budou probíhat v únoru a březnu 2016. Při pohybu v blízkosti staveniště dbejte prosím zvýšené opatrnosti a dodržujte případné pokyny pracovníků stavby. Zároveň se tímto omlouváme za omezení způsobená pracemi a věříme, že odstranění stavby přispěje ke zlepšení prostředí této lokality.
Děkujeme za pochopení.
Tomáš Jílek
Předseda představenstva SNEO, a.s.
Zástupce investora : SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, Praha 6
Kontaktní osoba: Svatopluk Votruba, tel. 724 681 393,
email: svotruba@sneo.cz